Yevgeniy Porokhov

Professor, Doctor of Law, Caspian University.