Ольга Шило

Доктор юридичних наук, професор – завідувачка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ольга Шило – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Диплом правника пані Ольга отримала від Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Своє професійне зростання, становлення як науковця вона пов’язує із цим університетом.

Обидві дисертаційні роботи – на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук – пані Ольга блискуче захистила у спеціалізованій вченій раді університету. Її монографія «Теоретично-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України», що вийшла друком у 2011 році й згодом стала основою для дисертаційного дослідження, вміщувала надзвичайно прогресивні новели, відображені нині у Кримінальному процесуальному кодексі України.

Ольга Шило презентує доповідь, присвячену проблемам втілення гарантій справедливого суду в окремих провадженнях, що формують систему кримінального процесу.

Анотація

Проблемні питання забезпечення права на справедливий судовий розгляд у кримінальному судочинстві України

Доповідь присвячено аналізу особливостей дії гарантій справедливого суду в кримінальному провадженні, у тому числі – під час досудового розслідування. З урахуванням новітньої практики Європейського суду з прав людини та постанов Верховного Суду України розглядатимуться проблеми: здійснення судового захисту конституційних прав людини під час досудового розслідування; забезпечення реалізації принципу рівності процесуальних засобів сторін кримінального провадження, зокрема, доступу сторони захисту до доказів, отриманих стороною обвинувачення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; забезпечення розумного строку кримінального провадження; впровадження в законодавство України компенсаторних механізмів ефективного відшкодування шкоди, завданої у зв’язку із надмірністю тривалості кримінального провадження тощо. Окрему увагу буде приділено проблемі забезпечення права на справедливий суд у контексті очікуваної новелізації кримінального процесуального законодавства України.